VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Rozsah platnosti

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi

FxPro s.r.o.
Praha 10, Strašnice, Nad olšinami 448/5
IČ: 04790570 DIČ: CZ04790570

Provozovna sklady
Sedlečko u Karlových Varů, 362 72 Kyselka

(dále jen "prodávající") a druhými stranami (dále jen "kupující"). Veškeré obchodní vztahy se řídí právním řádem České republiky a obchodním zákoníkem ČR. Podmínky jsou základními podmínkami prodeje zboží dodavatele, a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost. Případné odlišné podmínky odběratele jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.


2. Uzavření smlouvy

Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány na základě písemné/e-mailové/telefonické/on-line nebo ústní objednávky kupujícího. Objednávka kupujícího musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:

a) obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání kupujícího
b) jeho IČO (DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH)
c) druh produktu (zboží, či služby), který jednoznačně určuje předmět objednávky, uváděný v ceníku prodávajícího
d) množství požadovaných kusů produktů
e) místo a termín dodání
f) způsob dopravy a forma úhrady kupní ceny zboží
g) v případě písemné objednávky čitelný podpis oprávněného zástupce kupujícího

Na základě objednávky kupujícího, splňující shora uvedené požadavky, prodávající kupujícímu vystaví potvrzení objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou kupní cenu, množství produktů, jež se kupujícímu zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny.
V případě písemného potvrzení má kupující právo do 24 hodin od obdržení potvrzení objednávky podat prodávajícímu písemně návrh na změnu objednávky nebo na její zrušení. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, je kupní smlouva mezi oběma stranami uzavřena, a to v té podobě, jak je uvedeno v potvrzení objednávky. V případě návrhu kupujícího na změnu objednávky prodávající kupujícímu znovu vystaví potvrzení objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou kupní cenu, množství produktů, jež se kupujícímu zavazuje dodat, místo a termín dodání nebo provedení služby, způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny. Kupní smlouva mezi oběma stranami, a to v té podobě, jak je uvedeno v pozdějším potvrzení objednávky, je pak uzavřena okamžikem, kdy potvrzení objednávky obdrží kupující. Za potvrzení objednávky lze považovat i její faktické splnění prodávajícím.

Před uzavřením první kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím v rámci jejich obchodních vztahů musí kupující prodávajícímu předložit doklad o oprávnění ke své podnikatelské činnosti (platný výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo koncesní listinu). Odběratel se zavazuje předmět či službu plnění převzít a v dohodnutých termínech a řádně zaplatit.


3. Ceny

Kupní cena je stanovena dle ceníku prodávajícího platného v době objednání zboží, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Jestliže se po uzavření smluvního vztahu podstatně změní náklady vztahující se k plnění předmětu smlouvy, smluvní partneři se dohodnou písemně na úpravě ceny. V ceně zboží není započítáno balné/doprava.

Při vyhlášených akčních cenách platí jen a pouze cena uvedená v akci a v termínu trvání akce, bez jakýchkoliv dodatečných slev. Termínem dodání se rozumí datum a místo dodání zboží, potvrzené dodavatelem odběrateli, po doručení písemné objednávky odběratele dodavateli.

Odběratel se zavazuje dodržovat dohodnuté konečné prodejní ceny. Významné odchylky od dohodnutých konečných prodejních cen budou konzultovány s dodavatelem. Jako významné se považují odchylky od +,- 3 % z dohodnutých konečných prodejních cen. V případě větších změn v prodejních cenách v závislosti na vývoji trhu, změně kurzu, politice výrobců je dodavatel povinen informovat odběratele min. 1 měsíc předem a vyhrazuje si právo na základě těchto změn na úpravu konečných prodejních cen.


4. Termín plnění

Dnem dodání je den odeslání či předání k přepravě nebo převzetí zboží odběratelem na prodejně dodavatele. Dodávky po částech jsou možné po dohodě s odběratelem. Pokud odběratel nepřevezme výrobek ve sjednaném termínu a sjednaném místě, bylo smluvními stranami dohodnuto, že dodavatel může po odběrateli požadovat skladné a úhradu nákladů až ve výši 100 % z dohodnuté ceny, dle způsobilosti zboží k opětovnému prodeji.


5. Expedice a přechod rizika

Pokud není smluvně domluven způsob balení, je zboží odesláno na paletě, v balíku, nebo volně ložené. Riziko nahodilé zkázy přechází na odběratele okamžikem jeho předání dopravci či odběrateli.


6. Vadné a pozdní plnění

Dodavatel odpovídá odběrateli za vady zboží dle § 422 zákona č. 513/1991 Sb. Při osobním odběru zboží je povinen prohlédnout zboží neprodleně při jeho převzetí. Zjistí-li u zboží vadu, je povinen zjištěnou vadu v místě odběru zboží dodavateli neprodleně oznámit. Dodavatel odběrateli zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Není-li možné vadu bezodkladně odstranit či dodat náhradní zboží, dodavatel tak učiní v nebližším možném termínu. O tomto termínu prodávající kupujícího vyrozumí.
Při dodání zboží odběrateli prostřednictvím dopravce je odběratel povinen uplatnit nároky z vad množství a druhu prodávaného zboží neprodleně po předání zboží dopravcem. Odběratel je povinen nároky za vady ve stanovené lhůtě uplatnit u dodavatele písemně, s popisem vady. V případě vady druhu zboží je odběratel oprávněn požadovat dodání náhradního zboží jen tehdy, jestliže vadné zboží bude vráceno dodavateli v původním balení. Dodavatel zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Není-li možné vadu odstranit bezodkladně, dodavatel tak učiní v nebližším možném termínu. O tomto termínu odběratele vyrozumí.

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Nového občanského zákoníku, podle kterého je stanovena na 24 měsíců pro fyzické nebo na 12 měsíců pro právnické osoby (tedy pokud uvedete své IČ). Záruka se vztahuje pouze na vady, které mělo zboží v okamžiku převzetí kupujícím, nikoli na škody, které vzniknou obvyklým používáním.


7. Platební podmínky a výhrada vlastnictví

Pokud není sjednána platba v hotovosti na pokladně dodavatele či přímo v sídle odběratele pracovníku dodavatele (např. při montáži pneu, pásu u zákazníka servisním mechanikem dodavatele apod.), nebo uhrazena jako dobírka při předání přepravní společností, je odběratel povinen uhradit fakturu v plné výši do termínu uvedeném na faktuře. Dodavatel vystaví fakturu po dodání zboží či služby odběrateli. V pochybnostech se má za to, že odběratel fakturu obdržel 3. den po jejím vystavení. Vystavená faktura slouží zároveň jako dodací list a prokazuje dodání zboží odběrateli, v případě zásilky potvrzuje její vypravení. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, zavazuje se odběratel uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení a od 7. dne prodlení ve výši 0,5 % denně za každý den prodlení do zaplacení celé fakturované částky. Až do zaplacení celé fakturované částky včetně případných smluvních pokut je zboží majetkem dodavatele. Po úhradě celé částky přechází vlastnické právo na kupujícího. V případě nezaplacení faktury v termínu splatnosti, může být přistoupeno k odebrání zboží. Odběratel se zavazuje umožnit odebrání zboží pracovníkům dodavatele. Povinnost odběratele zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady spojené s odebráním zboží a odstoupením od smlouvy není dotčena.


8. Odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od uzavřené smlouvy či závazné objednávky ze strany odběratele je dodavatel oprávněn vyúčtovat odstupné ve výši 10 % sjednané ceny. Pokud již došlo k odeslání zboží, má dodavatel právo požadovat smluvní pokutu dle článku 4. těchto Podmínek. V případě, že odběratel odstoupí od uzavřené smlouvy či závazné objednávky, je povinen uhradit v plné výši veškeré náklady týkající se dané smlouvy či objednávky, pokud nebude dohodnuto jinak. Odstoupit od smlouvy lze pouze písemnou formou a toto odstoupení je platné třetím dnem po dni, kdy bylo druhé straně písemné odstoupení od smlouvy doručeno.


9. Jiná ustanovení

Dodavatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Změnu, doplnění a jejich účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem. Odběratel má právo, v případě nesouhlasu s obsahem změněných či doplněných obchodních podmínek, tento nesouhlas sdělit prodávajícímu ve lhůtě 7 dnů od okamžiku, kdy se o změně či doplnění dozvěděl. Neučiní-li tak, má se za to, že kupující změny či doplňky akceptoval. Právní vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a souvisejících právních předpisů.

Dodavatel neodpovídá odběrateli za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně dodavatele po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů dodavatele.

Odběratel se zavazuje neprodleně oznámit dodavateli jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti odběratele se veškeré pohledávky dodavatele vůči odběrateli stávají splatnými v den, kdy se dodavatel o této platební neschopnosti dozvěděl. Dodavatel je oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží v neporušeném bezzávadném stavu.

Písemná forma právního úkonu je zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila.

Pokud odběratel odepře či zmaří doručení listiny od dodavatele, považuje se tato za doručenou dnem tohoto odepření či zmaření. Odběratel tímto uděluje souhlas dodavateli, aby jako správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které mu sdělí, a to včetně rodného čísla u osob fyzických a telefonního čísla, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání. O osobní údaj se nejedná, pokud je třeba ke zjištění identity subjektu údajů nepřiměřené množství času, úsilí či materiálních prostředků. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb, k marketingovým účelům a akviziční činnosti. Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat. Odběratel tímto dává dodavateli souhlas se zasíláním reklamních materiálů a nabídek dodavatele.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 01.01.2021.


Kontakty:
777 250 280
777 317 968
info@bagrtech.cz

Kancelář:
FxPro s.r.o.
Praha 10, Strašnice, Nad olšinami 448/5
IČ: 04790570 DIČ: CZ04790570

Provozovna sklady
Sedlečko u Karlových Varů, 362 72 Kyselka